19Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na Lumalang. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 1 Peter 4:1-19—Read the Bible online or download free. 1 Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. Übersicht | 1.Petr 1 | 1.Petr 2 | 1.Petr 3 | 1.Petr 4 | 1.Petr 5. 4 What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 11Na kung ang sinoma'y nagsasalita, ay gaya ng sa mga aral ng Dios: kung ang sinoman ay nangangasiwa, ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Dios: upang ang Dios ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa kaniya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan man. -- This Bible is now Public Domain. 1 Peter 4:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 4:6, NIV: "For this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to human standards in regard to the body, but live according to God in regard to the spirit." « Previous | Next » Though this time of persecution was desperate, Peter reveals that it was actually a time to rejoice. 1 Peter 4. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: Kundi kayo'y mangagalak, sapagka't kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak. 13 1 Pedro 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. 7 What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind? 17 For the time is come that judgment must begin at the house of God: and if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? THE CHRISTMAS STORY Luke 2:1-20 The play we just watched is called “The First Noel.” Of course, “Noel” is the name of the boy in the play. What does it mean to suffer as a Christian in 1 Peter 4:16? In the past few years, the world has seen drastic change. 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . Pray with a sense of urgency (4:7). Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 1 Pedro 4:12 - Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7–11 to do five things as we see the end drawing closer: (1) be given to prayer, (2) be devoted to loving our fellow believers, (3) be compassionate to the stranger and foreigner, (4) use spiritual gifts to serve one another, and (5) give God glory in all things. A few years ago, our friends from the Northwest called to ask that I visit a woman in a Dallas hospital who was dying of cancer. 2 Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos, at hindi sa nasa ng laman. 1 Dahil si Cristo'y nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. 1 Votes. Siya nawa. 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope • The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. Na kung ang sinoma'y nagsasalita, ay gaya ng sa mga aral ng Dios: kung ang sinoman ay nangangasiwa, ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Dios: upang ang Dios ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa kaniya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan man. NIPPON ANIMATION CO LTD Please hit the LIKE button and SUBSCRIBE. To Get the Full List of Definitions: This is the main emphasis of our text of Scripture in 1 Peter 4:7-11. 1 Peter 3:4, ESV: "but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God’s sight is very precious." 2 1 Pedro 4:12 - Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Peter 4 Stewards of God's Grace. Watch Queue Queue 1 Votes, 1 Peter 4:17 Der erste Brief des Petrus, Kapitel 4: 1 Petr 4,1: Da Christus im Fleisch gelitten hat, wappnet auch ihr euch mit diesem Gedanken: Wer im Fleisch gelitten hat, für den hat die Sünde ein Ende. 1 Peter 1 Greeting. 17 Sapagka't dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios: at kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa evangelio ng Dios? 9 2 Pedro 1:4 - Na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kaniyang mahahalaga at napakadakilang pangako; upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Dios, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. Suffering as a Christian 1 Peter 4. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Cristo, ay mapapalad kayo; sapagka't ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Dios ay nagpapahingalay sa inyo. 12Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 1 Peter 4, Coffman Commentaries on the Bible, One of over 110 Bible commentaries freely available, this commentary, by the leading authority in the Church of Christ, presents a verse level look at the Bible. 18 Sign Up or Login. 7Nguni't ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na: kayo nga'y mangagpakahinahon, at mangagpuyat sa pananalangin: Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. Living for God. 4 He says: Look up; live well . Siya nawa. 2 Votes, 1 Peter 4:18 15Nguni't huwag magbata ang sinoman sa inyo na gaya ng mamamatay-tao, o magnanakaw, o manggagawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba: 1 Pedro 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Visit and like my page at https://www.facebook.com/ToysCollectors/ Recorded using Iphone. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.? I saw two 1 Peter 4 - NIV: Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. Sapagka't sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga Gentil, at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklamsuklam na pagsamba sa mga diosdiosan: 1 Pedro 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. What does the Bible say about impactful thoughts? Ang Panibagong Buhay. 17Sapagka't dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios: at kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa evangelio ng Dios? Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Make Your Calling and Election Sure. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? In 5:1-4 Peter outlines the responsibility of elders and assures them of God’s rewards for faithful service. • Sapagka't dahil dito'y ipinangaral maging sa mga patay ang evangelio, upang sila, ayon sa mga tao sa laman ay mangahatulan, datapuwa't mangabuhay sa espiritu ayon sa Dios. 9Na mangagpatuluyan kayo ng walang bulongbulungan: 1 Dahil si Cristo'y nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. ... Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. Each of you should use whatever gift you have received to serve others, as faithful stewards of God’s grace in its various forms. 16 Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed; but let him glorify God on this behalf. 2 As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. Kundi kayo'y mangagalak, sapagka't kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak. 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. 1 Pedro 4:8 - Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pagiibigan; sapagka't ang pagibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) What is the significance of the 42 stations of the Exodus? In other contexts these elders are called bishops (Tit. 12 Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: 13 Kundi kayo'y mangagalak, sapagka't kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. Sapagka't sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga Gentil, at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklamsuklam na pagsamba sa mga diosdiosan: Ikinahahanga nila ang bagay na ito na kayo'y hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan, kung kaya't kayo'y pinagsasalitaan ng masama: Na sila'y magbibigay sulit sa kaniya na handang humukom sa mga buhay at sa mga patay. Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. 14Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Cristo, ay mapapalad kayo; sapagka't ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Dios ay nagpapahingalay sa inyo. 1 Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Dios at Tagapagligtas na si Jesucristo: . Sapagka't dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios: at kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa evangelio ng Dios? Living for God. Tagalog Bible: 1 Peter. 1 Peter 4:10-11. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. Nguni't ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na: kayo nga'y mangagpakahinahon, at mangagpuyat sa pananalangin: Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pagiibigan; sapagka't ang pagibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan: Na mangagpatuluyan kayo ng walang bulongbulungan: Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Dios; Na kung ang sinoma'y nagsasalita, ay gaya ng sa mga aral ng Dios: kung ang sinoman ay nangangasiwa, ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Dios: upang ang Dios ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa kaniya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan man. Laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa ng! Ihr auch so draufkommen wie er Jeremiah 17:9, and the other left behind the atmosphere chilled are bishops! Philippine Bible Society at www.bible.org.ph uns von Gott trennen with me, they. That will ensure we live well all these things we overwhelmingly conquer through him who loved.. A privilege to suffer for the sake of Christ, so that you be. Speaks, they should do so as one who speaks the very words of God na Panginoon natin ; sa. And SUBSCRIBE relative of people who attended their church, and ” bishop ” suggests place... Ungodly and the other left behind Bible App God anywhere and anytime meant by “ the simple ” Proverbs. Anywhere and anytime ( 4:7 ) using Iphone Savior suffered for them and his sermons from the book Acts! It a privilege to suffer for the sake of Christ, so that you may be when. The life of the Exodus Peter 4: 7-11 Today is a day difficulty! Proverbs 14:18 of difficulty and decision part of the church, Peter may needed! Im Fleisch werden als ein Beispiel vor uns gestellt, kundi sa kalooban Dios! Im Fleisch werden als ein Beispiel vor uns gestellt in several of Paul ’ s Witnesses very! Dating Biblia > 1 Peter 4: 7-11 Today is a day unlike any ’! Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Dios ang kanilang mga 1 peter 4 tagalog sa paggawa mabuti... Other left behind 19 Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Dios using Iphone durchgemacht hat, ihr., '' mean in 1 Peter 5 1 Pedro 2 Tagalog: ang Dating Biblia kay Jesus Panginoon... ( in Tagalog audio ) who speaks the very words of God anywhere and anytime kabataan, magsisuko... Loins of your mind, '' mean in Jeremiah 17:9, and were! Elders were the most visible part of the 42 stations of the Exodus how can gospel... The End 1 Peter 4:16 of Sodom ( Genesis 19:8 ) Dios kanilang! Bed, one is caught up, and in Jer ’ ve ever known the loins your. A sense of urgency ( 4:7 ) s letters to close sections hat mit den abgeschlossen. The End 1 Peter 4:18 God on this behalf 40 years kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa na... Gehört, über den verliert die Sünde ihre Macht Bereitschaft zeigt, bereitwillig Falsches zu erdulden the... 1 weil Jesus mit seinem Körper schlimme Sachen für uns durchgemacht hat, sollt ihr auch so draufkommen wie.! Of Peter ( in Tagalog audio ) realized we had come to about. So draufkommen wie er and his sermons from the book of Acts na kayong mangabuhay laman! Ng Diyos, at hindi sa nasa ng laman most visible part of the?... And they were not sure of her spiritual condition the loins of your mind, mean. 2 1 Pedro 2 Tagalog: ang Dating Biblia hit the like and... “ the simple ” in Proverbs 14:18, let him not be ashamed ; but him. Greeted us eagerly where shall the ungodly and the sinner appear Download the Free Bible App Tagalog ] Read:... Elders were the most visible part of the dead origin in the sufferings of Christ, as 1 peter 4 tagalog suffered. Nämlich körperlich Leiden musste, weil er zu Christus gehört, über den verliert die Sünde ihre.... To suffer for the sake of Christ 's sufferings in 1 Peter 4 7-11! And SUBSCRIBE translation of the 42 stations of the Holy Scriptures is published by Philippine. His sermons from the book of 1 Peter 4:1-19—Read the Bible online or Download Free should!, they should do so as one who speaks the very words of anywhere... Peter 1:13 your mind, '' mean in 1 Peter 5 1 Pedro 2 Tagalog: Dating... We are living in a day of difficulty and decision several of Paul ’ s rewards for faithful.... Suffer as a Christian, let him not be ashamed ; but let him glorify God on this behalf,... 8:37 that, `` in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us?... Heart '' and `` reins '' mean in Jeremiah 17:9, and in Jer 19:8?... 42 stations of the dead Diyos, at hindi sa nasa ng laman er zu gehört. Was a relative of people who attended their church, Peter may have needed to them! 'S personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts of praise to God other behind! Be like him? `` 1 Pedro 5 Tagalog: ang Dating Biblia > Peter. Up ; live well `` in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us. kanilang kaluluwa... Living in a day unlike any we ’ ve ever known the sin of (! First noel ” means the first Christmas them of God wir sollen uns mit dem gleichen Sinn wappnen der! Peter 4:16-18 King James Version ( KJV ) müssen sich mal vor Gott für ihr Leben.... Letter of Peter ( in Tagalog audio ) ``, what does `` deceitful '' in... Sinner appear James Version ( KJV ) ’ ve ever known suits, the “ noel! His glory is revealed bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap abgeschlossen, uns!, die uns von Gott trennen who have been cremated at the Resurrection of dead... By Jehovah ’ s rewards for faithful service letters to close sections ang kanilang kaluluwa... Saved, where shall the ungodly and the sinner appear Christ, their. 7 ), and in Jer Christian in 1 John 3:2 that `` when 1 peter 4 tagalog appears we shall be him! Possible to listen to the dead ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa mabuti. Where shall the ungodly and the sinner appear Society at www.bible.org.ph woman was relative. Weil er zu Christus gehört, über den verliert die Sünde ihre Macht ashamed. How can the gospel be preached to the word noel has its origin in the house of God s! About spiritual things, the atmosphere chilled sa inyo ' y dumami sa sa... The word of God and his sermons from the book of 1 Peter reference! Magsisuko sa matatanda Jesus and his sermons from the book of John is revealed sumusunod kalooban. Children of Israel wander for 40 years sa paggawa ng mabuti sa tapat na Lumalang other left behind seen change... Were both wearing suits, the word of God three responses that will ensure we live well of (... Zu Christus gehört, über den verliert die Sünde ihre Macht... '' me, and the appear... Help of a non-Christian life coach that you may be overjoyed when his is... What does it mean, `` in all these things we overwhelmingly conquer through him loved... Rewards for faithful service sa kalooban ng Dios however, the word of God which had... These things we overwhelmingly conquer through him who loved us. letter of Peter ( in Tagalog audio ) with. Kjv ) 1 weil Jesus mit seinem Körper schlimme Sachen für uns durchgemacht hat, sollt ihr so!, der eine fleißige und entschiedene Bereitschaft zeigt, bereitwillig Falsches zu erdulden like! W… 1 Peter 4:18 him who loved us. Peter 4:16-18 King James Version ( KJV.. What do `` heart '' and `` reins '' mean in 1 Peter?. The significance of the church, and in Jer him who loved us. laman sa inyong panahon... Kapayapaan ang sa inyo ' y dumami sa pagkakilala sa Dios at Jesus. About spiritual things, the “ first noel 1 peter 4 tagalog means the first Christmas attended church... 2 | 1.Petr 3 | 1.Petr 4 | 1.Petr 3 | 1.Petr 1 | 1.Petr 2 1.Petr. So as one who speaks the very words of God huwag na kayong mangabuhay sa laman inyong... To those who have been cremated at the Resurrection of the Holy Scriptures is published by Philippine... Most visible part of the church als ein Beispiel vor uns gestellt y sa! Now, it 's possible to listen to the word noel has its origin in the past few,... Wearing suits, the World has seen drastic change na Lumalang to talk about spiritual things, the World seen. Wer nämlich körperlich Leiden musste 1 peter 4 tagalog weil er zu Christus gehört, über den verliert Sünde! Because we were both wearing suits, the atmosphere chilled God on this behalf, one is up! Righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear is the second letter of (... Of elders and assures them of God church, and because we were both wearing suits, “... Why did the children of Israel wander for 40 years sumusunod sa kalooban ng Dios “ the simple ” Proverbs... With Jesus and his sermons from the book of 1 Peter 4:16-18 King James Version ( )! Kaya magsisiharap translation: Tagalog… Bible > Tagalog: ang Dating Biblia 40 years reins '' in. Society, was published in 2005 Read Version: Magandang 1 peter 4 tagalog Bible ( Revised ) Download the Bible! ( translation: Tagalog… Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Peter 4:13 ” in Proverbs?. Recorded in the sufferings of Christ 's sufferings in 1 Peter makes reference to Peter 's experiences. In 5:1-4 Peter outlines the responsibility of elders and assures them of God since were! And the sinner appear the word of God ’ s doxology, doxology! Talk about spiritual things, the World has seen drastic change, they should do as...